Organisationen

Vad är bakgrunden?

Kidox vill lyfta fram barnens situation i vårt samhälle. En god barndom är en förutsättning för ett givande vuxenliv. Det är därför det är extra viktigt att ta barns livssituation på allvar och lyssna på vad barn har att säga. Idag ser man en tydlig trend där barn får en allt mer sekundär betydelse i samhället och där barn öppet värderas lägre än vuxna. Vi vänder barnen ryggen och tar beslut som påverkar deras vardag och framtid utan hänsyn till konsekvenserna.

Många beslut går långt över huvudena på barnen och ibland är det så illa att vi försummar deras grundläggande behov. Ekonomiska besparingar blir viktigare än att vidta åtgärder för att öka barns trygghet, göra tillvaron mer harmonisk och ge varje barn de resurser som krävs för att var och en ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Och det är en ekvation som inte går ihop. Kriminalitet, mental ohälsa och missbruk kostar samhället gigantiska summor varje år, men få politiker vill erkänna att det i många fall beror på en otrygg och problematisk uppväxt. Vi lever i ett tufft samhällsklimat där barn och unga inte bara ska behöva anpassa sig till grupptryck och trender, utan också tvingas acceptera vuxnas villkor och beslut utan möjlighet att påverka eller komma till tals. Det är inte acceptabelt. Vi måste påbörja arbetet med att skapa ett samhälle där vi prioriterar resurser riktade till barn och ungdomar. Då kan vi på sikt spara miljarder i minskade kostnader.

Samhällets intensifierade jakt på besparingar har gått för långt. Minskade resurser till fritidsgårdar, svagare ställning för estetiska ämnen och en skola där läraryrket får allt mer minskad status är några exempel. Läget kan inte beskrivas på annat sätt än som en tragedi. Många experter är ense om att situationen inte är hållbar och att den kan liknas vid en bomb som är på väg att brisera.

Alla människor behöver bli sedda, hörda och bekräftade. Och det gäller i allra högsta grad även barn och ungdomar. Tyvärr missas ofta detta i dagens allt mer stressiga värld.

Ett av målen med Kidox är att ge barnen en röst och samtidigt bli en kanal till de vuxna som har besluten i sina händer.

Vad betyder Kidox?

Engelskans "Kid" betyder "barn" på svenska och "dox" är en benämning man ibland använder för "dokumentär". Kidox betyder alltså barndokumentär.